Skip to content

Referater:

Referater:

Vedtægter for Franz Schubert Selskabet Danmark

§1 

Stk. 1 Selskabets navn er Franz Schubert Selskabet Danmark.

Stk. 2 Selskabets hjemsted er Roskilde.

§2 

Stk. 1 Schubert Selskabet er et foreningsbaseret selskab. 

Kombinationen giver folkelig basis for udbredelsen af kendskabet til Schubert, hans musik og den klassiske musik i det hele taget, og til samtidig, i en professionel tilgang, at arbejde for at gøre den klassiske musik bredere tilgængelig, især for børn og unge. Selskabet arrangerer en årlig Schubertiaden samt andre koncerter i Roskilde. 

Selskabet arbejder for at skabe klassiske musikoplevelser for og med et ungt publikum og arbejder for, gennem nye musikmøder, at skabe kendskab til genrernes indbyrdes afhængighed. Schubert Selskabet arrangerer egne projekter, men arbejder også sammen med andre lokale, nationale og internationale foreninger, organisationer og aktører på musikområdet

Schubert Selskabet er udviklingsorienteret og vil, gennem Schubertiaderne og andre aktiviteter, arbejde for at skabe indgange til den klassiske musik, som kan appellere til både et etableret og et nyt publikum.

§3 

Stk. 1 Generalforsamlingen er Selskabets øverste myndighed.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med 4 ugers varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne eller ved med­delelse i pressen.

Stk. 3 Selskabets medlemmer kan forud for generalforsamlingen få tilsendt Selskabets årsregnskab, vedtægter og eventuelle vedtægtsændringer på anmodning.

§4 

Stk. 1 På Selskabets ordinære generalforsamling behandles følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Præsidentens beretning
  3. Gennemgang af årsregnskab
  4. Fastsættelse af årets medlemskontingent
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af: a. Styrelse b. Ekstern revisor
  7. Eventuelt

§5 

Stk. 1 Ethvert medlem af Selskabet er valgbart til Styrelsen, jf. § 7, og har stemmeret på general­forsamlingen betinget af, at den pågældende har været medlem af Selskabet i mindst to måneder forud for generalforsamlingen og ikke er i restance med betaling af kontingent.

Stk. 2 Selskabets medlemmer er berettigede til at stille forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Styrelsen i hænde i skriftlig form senest 14 dage før generalforsamlingen. Styrelsen foranlediger indkomne forslag udsendt til med­lemmer­ne inden generalforsamlingen.

Stk. 3 Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dette gælder dog ikke vedtægtsændringer, jf. herom §11. Afstemning skal ske skriftligt, når mindst 1/4 af de fremmødte medlemmer forlanger det. Der føres protokol over generalforsamlingens forhandlinger.

§6 

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af Styrelsen med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne eller ved med­delelse i pressen.

Stk. 2 Mindst 25 af Selskabets medlemmer kan skriftligt og begrundet anmode Styrelsen om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Hertil skal der indkaldes senest én måned efter anmodningen.

§7 

Stk. 1 Selskabet ledes af en Styrelse, der består af Præsident og mindst 5 ­styrelses­medlemmer, heraf formanden for eller et medlem af Kulturudvalget i Roskilde Kommune.

Stk. 2 Medlemmer af Styrelsen vælges for 4 år ad gangen, idet det tilstræbes, at halvdelen af Styrelsen er på valg hvert andet år. Styrelsens medlemmer kan genvælges.

Stk. 3 Styrelsens medlemmer er ulønnede, men har ret til at få godtgjort udlæg i rimeligt omfang.

Stk. 4 Styrelsen konstituerer sig selv med Præsident og eventuel Vicepræsident. Styrelsen udarbejder selv en forretningsorden.

Stk. 5 Styrelsen kan meddele Præsidenten prokura.

Stk. 6 Styrelsen kan ansætte en Generalsekretær til at lede Selskabets daglige administrative og kunstneriske arbejde. Generalsekretæren deltager i Styrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 7 Styrelsen kan nedsætte udvalg med medlemmer uden for denne til løsning af særlige opgaver.

§8 

Stk. 1 Selskabet kan have et Ærespræsidium.

Stk. 2 Medlemmerne af dette præsidium kan udelukkende bestå af udøvende og skabende kunstnere, der med hæder har opfyldt Selskabets formålsparagraf.

§9 

Stk. 1 Selskabet forpligtes ved underskrift af 2 styrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være Præsi­den­ten, eller ved underskrift af Præsidenten og Generalsekretæren.

Stk. 2 Præsidenten kan meddele Selskabets Generalsekretær fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Stk. 3 Der påhviler ikke Selskabets medlemmer eller Styrelse nogen personlig hæftelse.

§10 

Stk. 1 Selskabets regnskabsår er fra 1/1 til 31/12.

Stk. 2 Selskabets midler tilvejebringes gennem kontingenter fra medlemmerne og indtægter fra Selskabets aktiviteter. Selskabets midler søges suppleret såvel gennem offentlige som private tilskud.

Stk. 3 Selskabets midler skal anbringes på konti i anerkendte pengeinstitutter.

Stk. 4 Til at disponere over Selskabets konti kræves Præsidentens og/eller Generalsekretærens underskrift.

Stk. 5 Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.

§11 

Stk. 1 Ændring af Selskabets vedtægter eller opløsning af Selskabet kan kun vedtages på en ge­neralforsamling, når mindst 3/4 af de til­stedeværende medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2 Forslag fra medlemmer om vedtægtsændring skal indsendes skriftligt til Styrelsen senest 14 dage før generalforsam­lingen. Styrelsen foranlediger indkomne forslag udsendt til med­lemmer­ne inden generalforsamlingen.

Stk. 3 Ændringsforslag kan vedtages, når mindst halvdelen af Selskabets stemmeberettigede medlemmer er til stede på generalforsamlingen.

Stk. 4 Vedtages forslaget uden tilstedeværelse af mindst halvdelen af medlemmerne, indvarsles inden 14 dage til en ny generalforsamling, på hvilken beslutningen kan træffes med almindelig stemmeflerhed, uanset hvor mange medlemmer, der er til stede. Denne varsling kan udsendes sammen med den første indkaldelse.

Stk. 5 I tilfælde af Selskabets opløsning vil dens formue og ejendele være at anvende til kulturelle formål i Roskilde Kommune i overensstemmelse med Selskabets formålsparagraf efter Styrelsens beslutning.

Stk. 6 Den siddende Styrelse skal fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver har fundet sted og den resterende formue er fordelt.

 

Vedtaget 2. marts 1994

Ændret 17. april 1999

Ændret 31. marts 2006

Ændret 14. maj 2013

Ændret 23. maj 2023

 

Back To Top